Regulamin

Regulamin sprzedaży

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Rafał Dobko, Głowaczów 1/1 57-130 Przeworno, adres e-mail: sklep@globsports.com.pl, zwanego dalej Sprzedawcą.

 1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 • Dni – dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
 • Dostawca – podmiot, którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców, terminu dostarczenia i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy
 • Dystrybutor – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie obsługi dostawy produktów, rozpatrywania reklamacji, roszczeń z tytułu gwarancji
 • Klient/Użytkownik/Kupujący – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 • Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkt/Towar– jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 • Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 • Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

 

 1. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

 

 • Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?
 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Proces składania zamówienia:
 • Wysłanie do Sprzedawcy informacji o zainteresowaniu ofertą (pocztą elektroniczną, przez formularz kontaktowy lub telefonicznie) ze wskazaniem szczegółów zamówienia.
 • Przesłanie przez Sprzedawcę szczegółowych informacji o zamówieniu.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego
 • Potwierdzenie przyjęcia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 2. Możliwe metody płatności:

 

       Opcja 1:

– Płatność jednorazowa: niezwłocznie po złożeniu zamówienia; przelewem bankowym;

 

 Opcja 2:

– Płatność mieszana w dwóch transzach: Klient dokonuje przedpłaty na rachunek firmowy ( kwota ustalana indywidualnie do każdego produktu). Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na koncie. Pozostała część jest regulowana przy odbiorze płatna kurierowi, która trafia na konto dostawcy be-active.pl.

.

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?
 2. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Polski.
 3. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od terminu realizacji zamówienia wskazanego na stronie powiększonego o termin dostawy przesyłki.
 4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 5. W przypadku wyboru opcji dostawa do paczkomatu, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W przypadku wyboru Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres punktu sprzedaży wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 7. W dniu wysłania produktu, do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 1. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta)

 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Zwrot produktu powinien nastąpić na adres Dystrybutora wspierającego Sprzedawcę w realizacji uprawnień z tytułu odstąpienia od umowy, tj. BE-ACTIVE.PL Artur Kurosadowicz, ul. Sobieskiego 75, 96-100 Skierniewice Zaleca się dodanie wzmianki: dotyczy umowy sprzedaży zawartej z Globsports.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Użytkownika. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 5. Jeżeli Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Użytkownika o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 
 1. Zasady wnoszenia reklamacji:
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
 • ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Dystrybutora wspierającego Sprzedawcę w realizacji umowy, tj. BE-ACTIVE.PL Artur Kurosadowicz, ul. Sobieskiego 75, 96-100 Skierniewice. Zaleca się dodanie wzmianki: dotyczy umowy sprzedaży zawartej z Globsports.
 2. Koszt dostarczenia Użytkownikowi Towaru pokrywa Sprzedawca. Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze zwracany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach, koszt dostarczenia obciąża Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy lub bezpośrednio na adres dystrybutora wspierającego Sprzedawcę w procesie rozpatrywania reklamacji (przesyłając także reklamację do wiadomości Sprzedawcy).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację (dotyczy konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta ), ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Reklamacja powinna zawierać informacje o dacie zakupu, produkcie i wadach produktów, a także dane klienta umożliwiające rozpatrzenie reklamacji.
 5. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie
 

 

 • Warunki techniczne:
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).        

Nasze dane do kontaktu: Rafał Dobko, Głowaczów 1/1 57-130 Przeworno sklep@globsports.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Adresat: Nasze dane do kontaktu: Rafał Dobko, Głowaczów 1/1 57-130 Przeworno sklep@globsports.com.pl

   Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..         

   Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

   Data …………………………………………………   

* uzupełnic